Volg- I num- i Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud mer 1551 j .London,nilversum!. 1552 1553 1554 le afdeeling ter secretarie i ecim .Ambt enaar bouw- en oning- toezicht rechnAmbtenaar bouw- en woning toezicht. 1555 Commissie van ge organiseerd éverlejg, 1556 o.v.d.üoede deelt mede dat hij verhinderd is de 3 i.I 4 eerstvolgende zittingen der bchoonneiflj corimiissie bij te wonen, en verzoekt goecil te vinden dat zijn functie wordt waarge-j nomen gedurende die zittingen dooi* den heer G.de uroot. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan C'.van mewonende merKstraat 7 t| verleenen vergunning tot uitbreiding en Wijziging der bestaande baKKerij gelege| aan de i-erkstraat 7, Kadastraal bekend gemeente boest, in sectie A.1436. deelt mede, dat cv.d.broeK, borresiein-| weg 32, ontheffing behoeft van het be paalde in artikel d der bouwverordening,, voor den bouw van een enkel woonhuis rail den morresteinweg, en adviseert de noodiï jge ontheffing te verleenen onder de doorl hem voorgestelde voorwaarden. deelt bij zijn nader ingediend rapport, dd. 27 iiov.1934, Jüo.1 mede, dat G.J.K.Ba .van mijndenwonende Praamgracht 1 ont-l heffing behoeft van het bepaalde in ar til Kei 8 der bouwverordening, voor den bouw Van een woonhuis aan den nooraerweg, secl jtie A. 111 en adviseert de nooaige onthef| ifing te verleenen, onder de door hem voo Igestelde voorwaarden. zendt adviezen terzake: ,a. intreKKing vacantietoelagen; b. intreKKing tijdelijke toelage op de salarissen en loonen van het gemeen-1 tepersoneel in verband met verhaal w| pensioensbijdrage krachtens de gewijj zigde pensioenwet; de ontwerp-verordening bedoeld in art| 223 <^er gemeentewet verzoeict uitbetaling wermverschaffingH loon over loopende week omdat hij niei kan gaan werken, zijn vrouw is bevallen*] Ideze kan hij niet alleen laten, beval ling 22 - 11 - 1934.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 793