vmj/. BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen s de 3 i. choonneid oekt goed t waarge- oox' den ntwerp traat 7 t iding en j gelege "bekend 6. irrestein het be- •ordening >nhuis aan de noodi sr de door rapport, 't e. o» k. hm ;ht 1 ont .e in arti den bous irweg, sec .ge onthei )r hem voo je op de i gemcen- rerhaal v: de geflij' j ld in a: laffings- iij niet bevallen xseval- ^ngsaian da ladan aer sGhoonnoiaoooiHmloijie door don h,p.t adressant ingaan geld moeten worden. ne vervanging zal onderling gere 1*Jr verzoen liet ontvcerp-besluit wordt goedgekeurd, üJ(J' V Besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen ovcr- ennomstig het advies van den Technisch ambtenaar bij Bouw- en woningtoezicht in diens rapport dd. 23 uov. v 1934 no. 17/91, waaronder de voorwaarde van storting in i het wegenfonds t.w. f.602,95* Besloten wordt de noodige ontheffing te verleenen con- forrn het advies van den Technisch Ambtenaar bij .douw- en oningtoezichtneergelegd in diens rapport dd. 27 imov. 7[fa 1934 no.17/69, waaronder de voorwaarde van storting in j het wegenfonds t.w. f.269,70. c. Besloten wordt den haad voor te stellen: too intrekking van de vacantietoelagen te besluiten; de aan den raad aangeboden voordracht van 16 uov.1934 4e afd. uo.35°4 betreffende intrekking van tijdelijke toelage gemeentepersoneel te handhaven; de ontwerp-verordening ex art.223 der gemeentewet ten opzichte van eenige onderdeelen te wijzigen overeen komstig het voorstel van den Voorzitter omschreven in de ontwerp voordracht dd. 11 jecember 1934. besloten wordt in dit geval als gevolg van de ziekte van; üe vrouw het werkverschaffingsloon uit te betalen met i 1/ Verrekening van hetgeen hij heeft ontvangen aan voorschot°jlV/- Be regeling van 3 dagen verlof bij bevalling wordt vast-; (J' gesteld """1 'hAnnc.,^ iisMhfr-t. linl lp^P nifl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 794