Volg num mer 1557 1558 l>q Voorzitter. Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 1 e c hnArob t e naar bouv?- en woning toezicht deelt mede, dat C.Pul wonende Lt.koppen laan 7, te ooesterberg, ontheffing be hoeft van het bepaalde in art.14 der bouwverordening, voor den bouw eener dubbele garage, op het terrein, sectie h.1650, gelegen aan de banningstraat hoek jjt.Koppenlaan en adviseert de noo- dige ontheffing te verleenen, onder de door hem voorgestelde voorwaarden. deelt mede de resultaten van het onder de winkeliers gehouden referendum inza ge de vaststelling van een nieuwe ver ordening betreffende de winkelsluiting, men groote meerderheid yerklaarde aich voor openblijven der winkels tot lo uur gedurende de maanden ouli en Augus tus, terwijl de slagers zich vrijwel unaniem voor de bestaande regeling ver klaarden. je ontl gestelc jjtn ha ling t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 795