Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud m.Hornsveld raadslid. A.^ul&er e.a. raadsleden. Chef v.d.dienst der exploitatie vdh edSp o orw eg ejn Utrecht. stelt aan het college eenige vragen, met verzoek de beantwoording daarvan in de eerstvolgende raadsvergadering ter kennis van den raad te brengen, je vra gen hebben betrekking op de verbreeding van den rijksweg, irier-Amersfoort waaromtrent een plaatselijk actie-comitj bij het college gegevens heeft doen toe. komen voor grondafstand door aangrenzen de eigenaren. stellen een aantal vragen aan het colle ge betrekking hebbende op de wijze van uitvoering van het werk ter vernieuwing van de Banningstraatmet verzoek de antwoorden ter kennis te brengen van de- Raad in een daarvoor verzochte raadsver, gadering verzoekt zoo mogelijk einde februari a,s. de nieuwe tarieven voor gebruikma king van het Soester natuurbad te mogen vernemen. minister van So ciale z,aken. dringt wederom aan op het geven van werx en houden van cursussen voor jeug dige werkloozen. Belastingcommis sie j adviseert den aanslag vergunningsrecht der sociëteit "de Soester lering" tot i het minimum (f .40,--) terug te brengen, alzoo f.10,-- lager dan de aanslag ad f.50»-- over 1933/'34. Belastingcommis- sie. adviseert de vermindering der personee- le belasting voor café's enz. in deze gemeente van toepassing te verklaren do deze met winkels gelijk te stellen (1/3 belast). „van uilsum soestl. vraagt in aanmerking te mogen komen voor de uitvoering van schilderwerken in 1935. Be .Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare Jerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 12 December j.1. no.5H«

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 799