Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 14ü .ethouaer openbare berken. 149 wethouder van 0- penbare Ierken. l5o je Voorzitter. 151 me Voorzitter. vr „agt ae meening van de vergadering omtrent de onderhandelingen tot grond- afstand bij verbreeding van wegen. opre her zou gaarne voor alle grondafstanaen een uniforme regeling zien. p voo: ten de e en ta. stelle verant e wer Je let. houden Je ver< afwerk' einde 1 Je letJ te tred aeelt meae, dat hij in afwij hing van ae meening van den Technisch .-uiibtenaar Openbare '/erken bezwaar heeft de wegen op t Hart in den wintertijd geheel af te werken. Het procédé dat voor deze af werking wordt gebruikt eigent zich bete te laten verwerken in den zomer. Spre- ker zou gaarne in die richting werken en met den aannemer Belt een regeling- treffen, desnoodig met bijbetaling van een zeker bedrag boven de aannemingsso. en vraagt machtiging een regeling te mogen ontwerpen en deze bij het Golleg voor te brengen. deelt mede met den Voorzitter van maat-[/arl e schappelijk Hulpbetoon een onderhoud t hebben gehad over de noodzakelijke ver mindering van de steunbedragen door zijn instelling uit te keeren. Bij dat ondernoud is overeengekomen da ij Spreker persoonlijk in de vergadering van haatschappelijk nulpbetoon de wen- schen komt be sjor eken. deelt mede, dat den laatsten tijd bij verkoop van gemeentegronden bezwaren I worden ondervonden bij het bepalen van de grenzen van de verkochte perceelen. Spreker zou het gewenscht achten dat een regeling werd getroffen waarbij de kooper verplicht wordt het gekochte op zijne kosten te laten opmeten. Ha eem cipe be de, dat overeen 5 der storte ting en dracht als waa plichti pige ov bedrag Aan den voorloo houdend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 79