i" '"/ÏU.ïi 1 BESLISSING £e mg I Aanmerki ngen |je vragenlijst wordt beantwoord overeenKomsti& de bij deze notulen gevoegde stummen. 5 Jj- V AdC?. |joor den Technisch Ambtenaar Openbare ^er-tcen wordt een ft aJj' schema overgelegd voor de beantwoording der vragen. Be- sloten wordt dit schema te volgen en aan den secretaris op te dragen in overleg met den technisch Ambtenaar uit voeriger te beantwoorden, je desbetreffende stukhen zijn als bijlagen hiernevens jesloten wordt dit schrijven ter afdoening door te zen- y-f den aan het Stichtingsbestuur tot beheer van het soes- ter natuurbad. jesioten wordt de circulaire om bericht en raad in han den te stellen van de desbetreffende commissie. 3' oi conform het advies van de belasting-commissie wordt be- sloten den aanslag voor het belastingjaar 1933/'34 'te rug te brengen en te bepalen op f.40,--. jesloten wordt dit advies te behandelen in de vergade ring van den naad, waarin de begrooting 1933 aan Ae or de is. me voorzitter zal alsdan in het licht dier be grooting deze aangelegenheid mondeling voorbrengen. Voor het geval de begrooting de vermindering van in komsten, geraamd op f.lóGG,-- kan dragen, bestaat bij het college tegen inwilliging van het verzoek der ca féhouders geen bezwaar. desloten wordt aan adressant mede te deelen, dat met zijn verzoem remening zal woraen gehouden, voorts wordt besloten aan den Technisch Ambtenaar Open bare Verken te berichten, dat hij zich voor 1935 niet aan nevengenoemden schilder moet binden. /jt u ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 800