Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m 1 15Ó7 156Ó 1569 1570 gedeputeerde sta ten. Pinancieele Com missie. jjinancieele coijl- missie u emee rite -secreta ris. rechnAmbtenaar Openbare Verken. Korte o u verzoexien te bevorderen dat de naad zijn besluit ad. 11 uctober j.1. tot wijziging van de Vleeschkeuringsveror- dening wijzigt in dien zin dat aanslui ting wordt verkregen aan het bij raads besluit van 2c5 Gec.1933 vastgestelde 2e lid van art.2 der betrekkelijke kinder wet sver ordening. adviseert aan de Bouwvereeniging "Goed 7/onen» in verband met het door haar me de onderteekend adres inzake huurverla- ging mede te deelen dat eventueels voor stellen omtrent verlaging der huren worden ingewacht. brengt advies uit inzake huurverlaging der woningen der bouwvereenigingen Pa trimonium en St,Joseph. vraagt of de nieuw aangekochte vracht auto "Pord" bij de Railway Passengers kssurance Company te Amsterdam verzekerd kan worden, hoor tusschenkomst van den heer Grootewal legt de Secretaris een offerte over waaruit blijkt dat de ver- zekering voor 5 jaren exclusief provi sie f63 -- per jaar aan premie kost. I zendt rapport en advies in verband met het voornemen tot het door Openbare ier ken doen ophalen van asch en vuilnis, i he Technisch -ambtenaar adviseert een gemeentelijke vuilnisbelt aan te leggen op een terrein naast de boerderij a/d Lange Brinkweg bij het xcadaster der ge meente bekend onder sectie A.no.l29^« Voor de inrichting van de vuilnisbelt en verandering van de vrachtauto wordt een crediet noodig geacnt van f.350»"" plus f.óO,-- of f.410,--. geslote van Gec ihng vs dening van vet de, opr ,onf orr Beslote keuring ari a.g Beslote Beslote leme t asc voo voo te t .w het met ver de het een een een se 3e' 4e.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 801