fa Wa£ 'MJ VU yaf BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kaad 1. tot gsveror- aanslui- Lj r^ads- atelde 2e 3 ninder- ig "Goed haar me- xurverla- eele voor- luren srlaging igen Ba- vracht- sengers re rzekerd. van den :is een de ver- provi- i kost. jand met ïbare .V er- lilnis. :t een ie leggen rij a/d der ge- 3.1296. ïisbelt io wordt r.350»" Lesloten wordt den kaad voor te stellen aan den wensch [van Gedexouteerde otaten tegemoet te tornen en na intrek king van het raadsbesluit dd. 11 Gctober 1934-, de veror- lening tot wijziging der verordening op den keuringsdienst van vee en vleesch, met inachtneming van het nevenstaan* de, opnieuw vast te stellen. ;onform het advies vsordt besloten, Besloten wordt conform het advies aan den Minister goedt keuring te vragen de huren te verlagen ingaande 1 Janu- mg ari a.s. Besloten wordt de verzekering af te sluiten. Besloten wordt aan den naad voor te stellen: le. met ingang van 1 januari a.s. de ophaaldienst van asch en vuilnis voorloopig in eigen beheer te nemen; ze. voor -berging van het vuil als blijvende inrichting voor storting van het vuil aan te wijzen een gedeel te van het gemeentelijk bezit a/d Lange Brinkweg, t.w. het kadastrale perceel sectie A.no.1296; 3e. het College te machtigen het terrein te omrasteren met een schutting en met gaas, zoodra de door de wet vereischte hinderwetsvergunning door de Gedeputeer de Staten zal zijn verleend; het College voorts te machtigen met den pachter van een gedeelte van het voor belt te bestemmen terrein een schikking te treffen in verband met de.pachtsovër- eenkomst 4e.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 802