HAoJiï V Jl' V lA /ho.'2>>lïo BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gedurende het jaar 1935 wordt tot geneesheer belast met de doodschouw voor deze gemeente benoemt de geneesheer br.J.H.A.Hupert alhier. bij het college woraen geen termen aanwezig gevonden om uurbad totl 0p het verzoek in te gaan. ader onder® /u 1/ te zijnen t.Joló en woning- i vacan- ler kliedert! besloten wordt aan h.jïaal alhier overeenkomstig het rap-,^ port van den rechnisch ambtenaar bij Bouw- en woning toezicht te berichten. besloten wordt de ontheffing van art.14 sub c der mouw- verordening te verleenen overeenkomstig het advies van den rechnisch Ambtenaar bij mouw- en oningtoezicht besloten wordt niet op het advies in te gaan en het voorstel tot intrekking van de vacantietoelagegedaan bij de ontwerp-beórooting 1935 "t& handhaven. besloten wordt aan den naad voor te stellen te beslui- jp ten, het "Angelus-klokj e-' in gebruik te geven aan het kerkbestuur aer hed.Hervormde Gemeente voor den tijd van 5 jaren ingaande 1 januari 1935» onder voorwaarde dat het klokje geplaatst wordt op het Aerkgebouw der nieuwe merk te Hees en als zoodanig voor de diensten iij dat kerkgebouw gebruikt zal worden. 51)1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 806