*577 Voig- j num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 4e afdeeiing. 1578 Afd. financiën zendt loon- en magazijn-declaratiën van Openbare erken over het 2e ion ar taal 1934, en de daaruit voortvloeiende nota' voor derden wegens verrichte werkzaam heden en gedane leveranties, naar aanleiding van deze stukken wordt opgemerkt: le. dat de werken voor derden zijn be rekend volgens de vastgestelde tarie ven, met uitzondering van de decla ratie voor de Coöp.Bakkerij aan de molenstraat, waarvoor duor den Tech nisch Ambtenaar een prijsopgave was gedaan; (volgens de geldende tarie ven zou in rekening moeten zijn gebracht; de prijsopgave was f-5,-); 2e. dat een uitgaaf is gedaan groot f.12^,14 voor loon losse arbeiders wegens het opmeten enz. van de Laan- straat. Hiervoor is geen begrootings post aanwezig, daar de gemeenteraad het door B. en voorgestelde cre- diet ad f.1000,-- niet heeft ver leend. Op welken post moet deze uit gave worden gebracht? 3e. dat ten laste van het crediet der "Welstandscommissie" een uitgaaf is geleden van f.1,66 voor 13 L. benzi ne, aoor het lid van den raad Gr 00- tewal uit de pomp van Openbare ver ken getankt. Als deze benzine inder daad ten dienste van de commissie is gebruikt, rijzen er geen wette lijke bezwaren, hunnen B. 0. zien; met deze uitgaven vereenigen? legt over de magazijn- en loon-verant- woording over het 3e xiwartaal 1934, met daarbij behoorende declaraties wegens, jwerkzaamheden en leveranties voor derdei j Ten aanzien van deze stukken wordt opgej merkt dat: le. wegens loon voor het opmeten enz. van de Laanstraat is uitgegeven een bedrag van f.106,40. (Hiervoor is geen crediet; zie opmerkingen 2e kwartaal) ;2e. wegens walsloon aan de L.V. ^eij's Asphaltfabriek in rekening is ge bracht een bedrag van f.2,75 per uur zijnde, volgens mededeeling van den technischen dienst van openbare wer ken, de normale prijs voor walshuur>jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 807