1579 I58ü Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 1581 1582 1583 Gedeputeerde Sta ten dezer provin cie. rechn. Ambtenaar Openbare Itrren rechn. Ambtenaar Openbare 0erken. rechn. Ambtenaar Bouw- en .oning- toezrcht. je Voorzitter. deelen mede dat voorshands geen reden bestaat voor toepassing van art.5 der wet van 22 .december 1933 (Stbl.nr .715) Voorts wordt er de aandacht op gevestigd dat het noodzakelijk is dat van het bat slot van den dienst 1933 eeïl gedeelte wordt beschikbaar gehouden ten behoeve van komende jaren. zendt plan van afwatering der Banning- straat door het maken van een kom met /plantsoen op het gemeenteterrein aan de Batenburglaan. de rosten worden geraamd op f.3180,-- loon en f.1226,-- aan ma terialen vraagt een crediet van f.1772,40 voor onderhoud van eenige wegen. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. stelt voor aan de leden der Commissie voor de beoordeeling van het aesthetisc gedeelte der bouwplannen ter gedeelte lijke betaling van de hun toekomende presentiegelden de volgende bedragen bij voorschot uit te keeren; harry hlte r.Hzn. Stadionweg 44 te Am sterdam 12 vergaderingen a f.'lo,-- is f.120, H.Bunders, hoog haarderweg Bi Hilversum, 11 vergaderingen a f.lü,-- is f.110,J.London te üilversum, 12 vergaderingen a f.lü,-- is f.120,8-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 809