IjM jM f BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. adering ot grond- egen. opre dafstanaen ing van ae tenaar de wegen geheel af or deze ai' zich hete er. 3pre- g werhen regeling- al ing van nemingssoi ling te et College van haat- ierhoud te lijke ver- n door eiconen da nadering i de wen- ,p voorstel van den voorzitter wordt in 'beginsel beslo ten de strooken grond aan te xoopen tegen prijzen door een taxatie stellen. Je verantwo ord e werk. Je iethouder houden. commissie of commissie daaruit voortvloeiende woruen onder de hosten grondbedrijf vast te hosten hunnen alsuan van het aesbetreffen- A' Zal bij nieuwe werxen hiermede rekening Je vergadering is met den .iethouder van oordeel dat afwerken der wegen in den zomertijd moet geschieden einde beter werk te verkrijgen. Je .iethouder wordt gemachtigd in dien zin een regeling- te treffen en deze bij het College aanhangig te maken. het i? ten- o Van de mededeeling wordt Kennisgenomen J'/~ cija oij izwaren valen van ïrceelen. ten dat iarbij de cochte op ha eenige bespreking aezer aangelegenheid wordt in prin- [P cipe besloten een regeling te treffen hierop neerkomen de, dat de kooper bij het teekenen der voorloopige koop overeenkomst in de gemeentekas stort een som uitmakende 5 der koopsom net een minimum van f.jjo,--. Uit het ge-1 storte bedrag zal ae gemeente de kosten betalen van opme ting en in kaart brenging van het perceel. Jij de over dracht van net gekochte zal de gestorte som,welke tevens als waarborgsom zal gelden voor nakoming van alle ver plichting voortvloeiende uit de bepalingen der voorloo pige overeenkomstworden verrekend, over het gestorte bedrag zal de gemeente eene rente vergoeden van 3 7°* Aan den Uecretaris wordt opgedragen een ontwerp van een voorloopige Koopovereenkomst samen te stellen,rekening houdende met bovenstaande. is*"- „-/f J I 0l/ r»A~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 80