\tyoJt. j BESLISSING Afdeeling A i Aanmerkinqen en No. 1 reden t.5 der .nr .715;. gevestigi 1 het "bat ideelte behoeve lanning- iom met Ln aan de 1 geraamd aan ma- 4-0 voor e verzoe' van de mmlssie esthetisc edeelte- :0111e nde dragen gesloten wordt het voordeelig saldo der reKening 1933 geheel ten "bate van 1935 brengen. je regeling omtrent de dekicing van het taxatie verlies grondbedrijf wenscht het College te handhaven. Op advies van de jj' inanc i e e lec ommi s si e dd. 17 December cJy j.1. stelt de Voorzitter voor dit plan om advies te zen- den aan de Commissie voor Openbare rierken wordt besloten. r op advies van de kinancieelecommissie stelt de Voorzitf- ter voor het advies der Commissie Openbare jer men in tel winnen. V ordt besloten. üelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 13 Eov. 1934, 2e afd. ÏTo.3720/2199» waarbij toestemming wordt gegeven, tot het verleenen der bouwvergunning mede gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no.35/151, wordt besloten de aanvragen nos. 1/9^9 en 1/996 in te willigen. ücnform het voorstel van den voorzitter wordt besloten. 4d ■4 te Aïu- C,-- is derweg 82 flü rsum, 12 20,--.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 810