Volg num mer Afzender of voorsteller 15Ö3 Voorzitter. 1584 1585 jjandmeter van liet: kadaster Amersfoort. a .V.Ï3ataaf sche lm port Dy. Den Haag 1586 xioof dinspecteur der Arb.Inspectie Utrecht. 1587 Actie-comité tot behoud van den Rij straatweg door Soe ks- st Korte inhoud vestigt er de aandacht op dat de over dracht van het terrein aan de Spoorstraat hoek Rubenslaan niet heeft plaats gehad binnen den fatalen termijn als genoemd in het raadsbesluit van 1 Augustus I934 le afdeeling 3^83» zoodat de gestorte waarborgsom ad f231j20 aan de gemeente is vervallen. rapporteert, dat hem bij opmeting van den Albert Hahnweg en Koekoeksweg is ge bleken, dat de breeate dezer wegen niet geheel overeenstemt met het Uitbreidings plan en verzoeat te mogen vernemen of voor de kadastrale toepassing de weg- breedte genomen kan worden, zooals het terrein aangeeft (wegbreedte 12 h.dan wel of nog een andere afpaling zal wor- I den gedaan (14 li.). Omtrent deze aangelegenheid wordt rap port uitgebracht door den technisch aha tenaar, belast met de leiding van open bare werken, dd. 13 Jee. 1^34. verzoekt verlenging van den termijn met 6 maanden, binnen welken de ondergrond- sche benzinebewaarplaats met bovengrond sche aftapinrichting in/op het perceel, sectie A.nos.1783 en I784, aan de ..era- straat 3 moet zijn voltooid en in wer king gebracht. deelt mede, dat het hem toegezonden ont werp der aan C.van De, wonende Kerkstraf 7 alhier te verleenen vergunning tot de uitbreiding zijner bakkerij gelegen aab de Kerkstraat, kadastraal bekend gemeen te Soest, in sectie A. 1438 G-HDIT YflJZI- GIRG BLHODHT om de naleving van de ei- schen, gesteld Krachtens de Veiligheids wet niet onmogelijk te nazien. hesloi neslol drach.1 icadasf doet toekomen de le lijst namen van hen die bereid zijn grond af te staan langs den Rijksstraatweg, opdat een trottoir achter de boomen kan worden aangebracht het ve ue gev het hi •Beslot mede t daia-Ho het ze over t van pl aoor m gemeen ven on zijn. te ver harden Van ge. grond

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 813