t\ J v ie over- 3poorstraa ats gehad genoemd stus 1934 e storte gemeente ing van weg is ge egen niet tbreidingj emen of ie weg oals het 2 dan zal wor- rdt rap- nisch and van open- rmijn inet dergr ond ove ngrondf perceel, de Lerk- in vser- onden ont nerkstrai ng tot de e legen aa; nd gemeen iï V/IJZI- n de ei- iligheids n van hen aan langs trottoir ,nge bracht BESLISSING Afdeeling en No. erkingen Besloten wordt hiervan mededeeling te doen aan den raad. V «u v ?ic gesloten wordt den technisch ambtenaar te berichten op- dracht te geven om den weg door den Landmeter bij het Kadaster te laten uitmeten op 14 meter. het verzoek wordt niet ingewilligd. 1^ Ci/ im. je gevraagde vergunning wordt verleend overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp besluit. IV* ■Besloten wordt aan den minister van waterstaat omstandig.. mede te deelen dat de toestand van den Rijksweg Arnster- Hr' &aia-iioeve laken onder de gemeente Soest in verband met 4,'iyWl het zeer drukke verkeer er toe noodzaakt tot verbreeding over te gaan door het maicen van ee.. voetpad ter breedte van plm. 3 Meter achter de boomenrij ooor middel van een plaatselijk actie-comite heeft het gemeentebestuur bewijzen in handen, dat de grondeigena ren onder bepaalde voorwaarden tot medewerking bereid zijn. Verzocht zal worden vanwege het Lijk medewerking te verkrijgen door het verplaatsen der hekken en het ver harden van het voetpad voor Rijks rekening te nemen als Van gemeentewege gezorgd wordt voor overdracht van den grond aan het Lijk. S'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 814