num- Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u mer 15Ö8 1589 159o 1591 1592 1593 1594 1595 e c hnArob t e naa r Bouw- en oning- tcezicht V.Bataafsche im port üy.Ben Haag. directie Staatsbos belieer. cn- '.H.A.van Aken, Ltj. ioppenlaan la. rh.van Donselaar te Soest. i^aatschappeli jk Hulpbetoon te soes centraal Verifica tie-bureau Den Haaf: centraal Verifica tie-bureau Jen Haag. deelt mede dat zijn dienst, zonder sciia- de toe te brengen aan den goeden gang van zaicen niet bij machte is de gevraag. de gegevens ten aanzien der woningwetwo ningen te verstrengen. verzoent vergunning tot de oprichting eener ondergrondsche benzinebewaarplaats met bovengrondsche aftapinrichtingin en op het perceel, nadastraal benend &e meente Soest, in sectie D.1384, gelegen aan de Banning straat 1,0.52. Omtrent dit verzoen is advies uitge bracht door den commandant der Vrijwil lige Brandweer, te Soesterberg en den Technisch Ambtenaarbelast met de lei ding van Bouw- en Woningtoezicht. brengt rapport uit omtrent aantastinb boomen door iepenziekte. verzoent ontheffing van de verbodsbepa ling, om in de nom der gemeente, i.c. 0; het perceel sectie u.lóóo, gelegen aan de Lt.hoppenlaan een Dau de Cologne-fa- brienje te mogen oprichten. Omtrent dit verzoen wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaar van Bouw- en oningtoezicht en den comman dant der Vrijw. Brandweer van Soes terbei verzoent in aanmerking te mogen komen voor de vervulling van de vacature ont-j staan door het ontslag van mej Verken typiste bij den dienst van openbare werl ken dezer gemeente. deelt mede dat het voor 1934 toegestane1 crediet weer vrijwel verbruikt is en dat het alsnog benoodigde crediet op plm. f.75üO,-- begroot wordt. zendt een rapport betreffende de contro' le van de jaarrekening 1933 van v5°" ningbouwvereeniging "St.Joseph" zendt een rapport betreffende de kasopne ming en de controle van de administratie der woningbouwvereeniging "St.Joseph" over het tijdvak 1 Januari - 20 November 1934. je Vooi aan der an tw 0 01 geslote wachter: je gevx het ove dat de gesloten teur van slissing besloten besloten nitieve ontvangt: t! esloten 75 uo,-' van het 'an het r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 815