Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1Ö03 1604 1605 16u6 I007 .V.Hollandsche Crcdiet-üaatschap pij Amsterdam. Gedeputeerde Bta- ten dezer provin cie. rechu. Ambzenaax- Bouw- en ..,'oning- toezi ent jje Voorzitter. de Voorzitter. Korte inhoud jteneinde nare houding ten opzichte van A.A.v.d.Zouïien te hunnen "bepalen, ver zoekt zij mededeeling of en wanneer de garantiesom, die werd ingehouden, aan haar kan worden uitbetaald, en tevens hoe groot het bedrag dier som is. zenden een afschrift van de raadsvoor- dx*acht met bijbehoorend ontwerp-besluit van den raad der gemeente utrecht inzane wijziging van het ambtenaren-reglement zuIks ingevolge het bepaalde bij de ^artt I7 en o der arenwet, en verzoeken voor 17 december a.s. eventueele bezwaren daartegen Kenbaar te manen. (biedt ter behandeling aan eenige verzoe nen om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. adviseert den Baad voor te stellen be zwaar te maken tegen den opgelegden ver beterden voorloopigen aanslag in de om zetbelasting over het le, ze en 3e Kwar taal 1934. adviseert den .aad- voor te stellen: a. op 31 december 1934 over te gaan tot vervroegde aflossing van het restant ad f.377.500,-- der met het Algemeen burgerlijk pensioenfonds gesloten geldleening oorspronkelijk groot f.51ó.ü00,-- en b. op 31 december I934 een Kasgeldlee- j ning aan te gaan met de rijkspost spaarbank te Amsterdam- groot f.375*?] voor den tijd van 3 maanden tegen een rente van 1/3 franco-provisie. 3e slote: eenstemr toom dd, ennxsgï ee le t Oj. 35/159 e ien 1/101 ze sloten ter besloten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 819