num- Afzender of voorsteller Kort inhou Datum mer 160b 1609 lólo 1611 161, 1613 H. Th. v. cl.Berg. Ged.Staten van utrecht. -Ur .C.H.lok, arts te Utrecht. re chn .Amb t enaar Openbare ferken. H.v.d. ferken,A.C., v.liegen,en P.Ree-j ring, allen winke lier en wonende aan de molenstraat te Soest. m.Seheff er 1614 1615 mvan moon. n.V.Këijs Asp- haltfabriek Rotterdam. stelt voor in de begrooting voor het jaar 1935 een P°st van uitgaven op te neaien teneinde met dit bedrag hulp te kunnen verleenen aan kiddenstanders. deelen mede bereid te zijrx hunne goedkeu ring te hechten aan het raadsbesluit van 5 December 1934 tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1934, indien het laatste lid van artikel 6 van de be heers ver ordening van het gemeentelijn gasbedrijf wordt aangevuld met de woor den: "voor zoover deze niet worden ver oorzaakt door de vergoeding voor het hebben van gasbuizen in openbare gemeen tegronden" zendt een nota groot f.22>5ü voor radiO' logisch onderzoen ad. 25 Óct. '34 in het niaconessenhuis te Utrecht ten be hoeve van H.J.van leeuwen, majoor van politie, te Soest. verzoekt aan den heer van Heijst reeds thans de rijwielvergoeding over de ver streken vier maanden, te rekenen vanaf 24 Augustus j.1. te doen uitbetalen. verzoenen de huren van de door hen be woonde winkelhuizen te brengen van f 9fj op f.6 brengt ter kennis zijn bezwaren tegen het verleenen van de door van Aken ge- vraagde ontheffing voor het oprichten van een eau de colognefabriexc te Soes- terberg. biedt een "plan"speciaal geschikt voor een gemeente als Soest aan. deelt, onder aanvoering van motieven, mede, dat zij zich niet kan vereenigen met de afwijzende beschikking van Durge meester en wethouders van Soest dd. 1 Augustus I934, betreffende de korting van f.l2l,o0 wegens minder verwerkte teerslakken 13e slot deren ken do icen bi nancie beslot zin al den Ra; beslot* beslot f.^,90 .Aan aai den i. iet Col Raad vc iesiote oordeel den. Seslotc uit te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 823