j,Y" f ajx- A BESLISSING Afdeeiina j Aanmerkingen en No, n het op te ulp te Iers. 'i goediceul sluit ig van indien xn de he te li j k le woor- ien ver- het i gemeen-* >r radio- >4 in ;en be- )r van reeds de ver-1 i vanaf tien hen be- ran f »9r tegen :en ge- enten Soes- likt even» enigen ,n hurgfc' dd. 28 irting rkte besloten wordt aan den naad voor te stellen geen bijson deren post voor dit aoel op de begrooting uit te orern- ken doch aan het haatschappelijk Hulpbetoon te versoe nen bijzondere aandacht te schenken aan verzoenen om fi- nancieele hulp van middenstanders. de sloten wordt de beheer sveroruening te wijzigen in den zin als door de gedeputeerde Staten bedoeld en daartoe den Haad het voorstel te doen. gesloten wordt de Kosten ad f.22,^0 voor remening der gemeente te nemen. besloten wordt den raad het benoodigde creaiet ad f.$,9ü aan te vragen. ->.an adressanten te berichten dat een huurverlaging aan den minister van Sociale Samen is voorgesteld. Liet College vereenigt zich met de bezwaren en stelt den l? aJV Raad voor de gevraagde ontheffing niet te verleenen. bes. oorden den. ioten vsordt adressant te verzoeken zijn plan ter be-, p? G'j deeling bij het College schriftelijK te willen inzen- besloten wordt alsnog het ingehouden oedrag ad f.j.2l»Bö uit te betalen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 824