Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 152 153 154 155 156 157 /ethouder Openba re erken. >e Voorzitter. Comité tot het houden eener ba- zar ten bate van j net Chr.Tehuis voor militairen i te Soesterberg. Bestuur Vrijwil lige Brandweer Soesterberg p.i.Puin,Soest. u-eme en te-Secreta ris. Korte inhoud deelt mede dat openbare -erken drie kipj. Karren noodig heeft in verband met uit voering van verschillende werken. Je Technisch Ambtenaar heeft prijsop gaaf gekregen van de machinefabriek Bu Croo en Brauns te Amsterdam voor een totaalprijs van f.220,90. Be Iethouder verzoekt uen Technisch Ambtenaar te machtigen tot aanKoop over te gaan. herinnert aan de bij het antwoord op net afdeelingsverslag der begrooting 1934 gedane toezegging inzake vakkundig stoken aer gasverwarming bij openbare werKen en stelt voor den technisch amb tenaar van het gasbedrijf terzaKe de noodige opdracht te verstrekken. verzoekt toestemming tot het houden eener bazar op 1,2 en 3 maart a.s. (ont heffing art. 9 linkelsluitingswet; Be Inspecteur van Politie deelt bij 1 februari j.1. mede dat schrijven dd. geen bezwaren der bazar bestaan tegen het houden zendt beredeneerd verslag over het af- geloopen jaar. Besi te m het oaa met afga1 me te vraatot ontheffing van art. 15 der Bouw verordening, voor den bouw van een blok van 4 woningen. Be Technisch ambtenaar belast met de leiding van openbare ferken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven ad27 Januari j.1. no4/4 deelt mede dat de heeren uriep en v.d, feerd, ouders van de zwakzinnige kinde ren, die te unersfoort zullen school gaan, mondeling het volgenae verzoek doen. met vervoer der kinderen met de autobus ontmoet bezwaren, daar de school tijden niet aanpassen aan de autobus dienstregeling. Be heer uriep is bereiu, de kinderen per auto te brengen en te halen en wil een tweedehandsch auto koopen voor pl.m. f.190,--. Be heeren vragen om in mindering van de toegezeg de f.300,-- de helft te voldoen bij voer-, uitbetaling ten einde in staat te zijn de kinderen per auto te vervoeren. „enna alvoi de me aan v kan v, het b wordt it b het b kindc bezoc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 83