1 ar ie kip. i met uit leen pri j sop- ibriek Ju Dor een ani sch iko op over Dord. op rooting va klcundit, ipenbare li sch. amb iance d.e iïl en v.a. ge kinde- school- erzoek met de de schooi- utobus- is bereiu, n en te auto heeren toegezeg- n bij voer-, te zijn ren. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt den lecnnisch Ambtenaar Openbare iericen te machtigen 3 kipkarren met toebehooren aan te bcoopen. net crediet ad f.220,90 wordt toegestaan uit aen post "paarden en materialen" dienst 1934 Ao. 422 sub d. '/rv Louden a.s. (ont-jfl iwet j -t bij mede dat t houaen het af- aer Jouw- een blok met de engt .rijven Het rapport van den Technisch. Ambtenaar Gasbedrijf wordt) aigewacht. Je toestemming wordt verluena, ■-fc - j j-^enni sgenomen alvorens den raad voorstellen te doen zal aan - de medewerking verzocht -orden tot grondafstand i Juin ■rt-an verzoeicers mede te deelen, dat niet op hun verzoek kan worden ingegaan en dat het College zien houdt aan het besluit van uen raaa waarbij is oepaaid aat f.300,-- wordt betaald voor de oegeleiaing aer minderen. Jit bedrag kan per kwartaal worden uitbetaald met 74 van het bedrag, indien alsdan zal zijn gebleken, aat de kinderen over het afgeloopen kwartaal de school heboen bezocht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 84