1 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 158 Gr.v.d.Hoef en D. Gli. Stam,molenstr 13 en 15 verzoenen o.a. intrenking van net be sluit van burgemeester en jethouders, dd. 2 Januari 1934, le afd. _.o1/8ü4, betreffende weigering der door hen aan gevraagde vergunning tot den bouw van een blok van 3 woningen aan ae Spoor straat-hoen Rubenslaan. ümtrent dit verzoen wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning toezicht, dd. 3J Januari 1934. 159 Ju-laan Regentes- seweg 4 Suiten- zor0 (h.I.j. verzoent hem voor zijn verzameling te schenken een exemplaar aer gedenkpen ning door de gemeente Soost uitgegeven. 160 lui s si enaai kring verzoent vrijstelling van oelastin^ publieKe vermakelijnheden voor uitvoe ringen op 11 en 12 februari ten bate van ae missie. 161 i e ohnAmb t enaar bouw- en woning toezicht deelt mede, aat C.Pul, Postweg 47' te Soesterberg ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 8 der bouwverorde ning, voor den bouw van een dubbel woon huis aan de ^tmoppenlaan, sectie u. 1660 en adviseert ae nooai^e onthefiing te verleenen, onder de door hem voorge stelde voorwaarde. 1Ó2 i e c hnAmb t enaar bouw- en .."oning- toezicht. deelt mede, aat J.Pul en u.de Vaal, Postweg 47, Soesterberg ontheffing be hoeven van het bepaalde in artikel 8 deij bouwverordening, voor den bouw van een dubbel woonhuis i.an de .hoppenlaan sectie b.1660 en adviseert de noodige ontheffing te verleenen, onder de aoor nem voorgestelde voorwaarde. 163 firma miein en de hruijffSoost. verzoekt wijziging der haar dd. 17 x~aart 1933 verleende vergunning oot den bouw van een dubbel- en een ennel woonhuis, op oen terrein, gele0en oan de oranje laan, kadastraal benend gemeente Soest, in sectie R.5054 en wel in dier voe0e, dat in stede van 1 dubbel, 1 enkel woon huis worut opgericht. ümtrent dit verzoen wordt advies uitge bracht aoor den technisch ambtenaar, be last met de leidin^ van bouw- en woning-j toezich'G.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 85