Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 164 deelt n.\ ar aanleiding van het schrijven dd. 23 Januari j.1. mede, aat hij in be+ ginsel bereid is tot arondafstandzulks echter onder nader te stellen voorwaar den 1Ó5. Eigenaren van ue aan weerszijde van aen horte Hartweg gebouwde woonhuizen. verzoeken maatregelen te treffen inzake! het aanbrengen van straatverlichting langs dezen weg. Je Technisch Ambtenaar belast met ae leiding van^den Jienst Openbare /erken adviseert één straatlamp ter plaatse aan te brengen, waarvan de jaarkosten f.21,48 zullen bedragen. 166 bewoners en eige naren van percee- len gelegen aan ae otaahouaers- laan te Soest. verzoeken uitbreiding uer straatverlich ting langs deze laan. me Technisch Ambtenaarbelast met de leiding van den mienst Openbare ./erken adviseert de straatverlichting ter plaatse met 4 lampen uit te breiden, waarvan de jaarkosten f.124,1$ bedragen. I67 me Voorzitter. stelt voor wegens ongesteldheid van .aevr.C.J.v.-ely-v.Beemen tot tijdelijk onderwijzeres aan de beetzlaan te be noemen ejA.C.m.van mwawegenzulks voor het tijavak van s2 Januari 1934 tot en met s februari 1934. 168 Staatsbedrijf der bT1'Ae 1 ef 0ondi s trict Amsterdam. deelt mede aat op de aan hun Dedrijf inl gezonden declaratie betreffenae het herj stellen van de wegbedekking wegens het leggen van kabels in deze gemeente over 1933 geen post voorkomt wegens het her-1 stellen van de lichte grindverharding in voetpaden en langs wegen; dat dit herstellen door ae goeae uitvoering van het kabelwerk door den aannemer van ge meentewege overbodig was en verzoekt voor ae goede orde gaarne bevestiging daarvan. 169 ..rnhemsche water leiding aatschap pij deelt mede, dat in ae wijze van instal latie uer te bouwen prise a'eau te 3oe's: terberg wijziging is aangebracht, en verzoekt deze wijziging alsnog goed te keuren. me Technisch Ambtenaar openbare ./erken heeft geene bezwaren. O «J fOiiil 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 87