/fa. UfJ. /4uM. If-'h BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen Aan ii.J.Smit mede te deelen, dat het dollede alsnog -r gaarne de voorwaarden, aan den grondafstand te verbinden, <.onscht te vernemen. lot uitbreiding der straatverlichting aan uen —orte ïartweg wordt besloten. e jaarkosten ad f.'21,48 zullen ten laste van uen gewo len aienst 1934 worden gebracht. ,'ot de uitbreiding der straatverlichting aan de Stadhou-f erslaan wordt besloten. e jaarkosten ad 1'.Ih4,15 zullen ten laste van den nen aienst 1934 worden ^ebracht. s,ewo-+ -^■32.3 Z Lot tijdelijk onderwijzeres wordt benoemd j*ej van avi aw eg en, zulxcs voor het tijdvak van 42 Januari tot en met 2 kebruari 1934* besloten wordt te bevestigen dat door de goede uitvoe- ring van net werk geen herstelling van wegen ..eer noodi^, besloten wordt ae birectie der .aterleiaing y. mede te deelen, dat voor ae uitvoering van net toegezonden plan ae noodige toestemming wordt verleend. ÏW Vc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 88