1 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 171 172 173 Techn. Ambtenaar JBouw- en Woning toezicht uemeente-secreta- 1 ris 174 175 me Voorzitter. je Voorzitter. 'biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de nocdi^e teekeningen en adviezen. stelt de vraag of de kosten van ontsmet- ting wegens eene ziekte, niet vallende TThLIJ«m zulle; onder de JldS-. moeten komen voor rekening van ae gemeen te of m .atschappeli jk ..ulpbetoonvoor het u-e^al "belanghebbenden onvermogend zijn tot betalinö der Kosten. verzoekt te mogen vernemen: 'tot verhardinu is overgegaan ae of onder de woorden of aanlèg van.den weg voorkomende in de 4e alinea van art 4 der wegenfondsverordening, moet worden verstaan: "met den aanleg va den weg een aanvang is gemaakt" zoodat vour de wegen op "het hart" i.c.Vinkenweg en «lacht egaal weg) met welker aanleg de gemeente reeds op 1 Jan. 1933 was begonnen, over 1933 tJeen rente moet worden vergoed, of voor het onverharde deel van de Talmalaan, voor zoover daarvoor douij hosboom /deekman/v.klooster is ge stort (zie bijgaande stukken) rente moet worden vergoed op grond van art.4, alinea 4, der wegenfondsver- ordening. stelt voor f.een 4-nscnrijving te houden voor autoritten van het gemeentebestuur ■doch aan den garagehouder Timmer te 'vragen of hij aezelfde prijzen als in I933 golden, wil handhaven. stelt aan de orde het voorstel van .et- houder Van -«looster tot benoeming van den neer j?.H.13usch alhier tot contro leerend ambtenaar der gemeente op ar beidsovereenkomst ingaande Ik Jebruari 1934 tot en met 3^- necember 193^ niet looning naar een bedrag van f.lBOO,-- :per jaar. Te Voorzitter deelt mede dat het .mat schappelijk Hulpbetoon bij schrijven tbti 3 dezer mededeelt er geene bedenkingen I tegen te hebben eventueele onderzoekin- ■en den heer Husch op te dragen.omtrent taak verbonden aan deze functie geeft l ae

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 93