en /y/y BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ae verzoe- l van de 1 1 on ósme t- rallende [ET, zulle, de iSeinec;fl' m, voor 'mogend irhardin^ •ergegaan" van art. moet .anleg vaii •akt" it hart" .lweg ite reeds l, over i vergoed. van de •voor doori is ge in) rente ,d van 'ondsver- houden ebestuur r te als in van .;et- ng van contro- op ar- ebruari 4- met be- 800-- t -aat- ijveu Tan nicing en rzoekin- omtrent tie geeft aelet op het schrijven van u-eaeputeerae otaten dd. 6 Be- bruari 1934, 2<= aia. Hos. 313/269 en 301/^36waarbij toestemming vsordt gegeven tot het verleenen der bouwver gunning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/663 en 1/638 in te willigen. jq bedoeling is in het belang der Volnsgezonaneid ae .ontsmetting te bevorderen. Indien ae kosten niet door het hoofd van net gezin Kun nen worden betaald zullen aezen door de gemeente c.edra- I gen worden. Besloten wordt: le. vraag sub le te beantwoorden "geen rente te vergoe den" 2e de vraag sub 2e eveneens te oeantwoorden dat rente verschuldigd is, op grond dat geschied krachtens overeenkomst wam ting voor de gebeente niet is er eg de storting is ■in die verplich- ;ld Conform het voors tel van aen Voorzitter wordt besloten. met algemeene stemmen wordt ae neer .B.h.Busch alhier .aangenomen tot controleerend ambtenaar op arbeidsover eenkomst en wel met ingang van I2 februari a.s. tot en met 31 uecember 1934 tegen een vergoeain^ berekend naar f.1800,-- per jaar. be instructie zal nader geregeld worden. Voorts worat besloten, dat de benoemde functionaris zal werkzaam zijn onder verantwoording aan den Burgemeester pGn de instelling der functie en ae benoeming van aen peer Busch zal kennis gegeven worden aan de Jiaconiën en Armbesturen met verzoek hem bij de uitoefening van zijn taak de nooaige inlichtingen te verschaffen onder 'toezegging dat van de zijde aer gemeente op dezelfde mei 6. ew er kin g kan gerekend worden e.! Be benoemde zal zich bij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 94