Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u I76 Afdeeling steun- verleening 177 Afaeelinö verleenin. s 0 eun- 178 Rijks-Inspecteur aerkverschaffing 179 Ui tgComg "-de Brandinö" ue Bilt 180 Prov.Utrechtsche Ver. tot bevorde ring- uer Hygiëne van moeder en ina te Utrecht. Wethouder van —loost er een schema dat na der ia eene instructie zal worden vast- gelegd verzoekt een beslissing te willen nenen [of .tfreriks in ae steunregeling kan blijven, aangezien hij ree as herhaald efjyk is gezien met bloemen, welke hij langs de huizen tracht te verkoopen. folijkens bijgaand artikel behoort iemand jiie in de steunregeling is opgenomen een bisch tot alimentatie in te ui enen. aan gezien de vader van 2. j?.Bruinsma in staat jkan worden geacht tot net onderhoud van jden ondersteunae te kunnen bijaragen, wordt verzocht een beslissing te nemen dat Bruinsma een vordering behoort in te stellen. ->an hij in de steun blijven loot- pen tot ae vordering is toegewezen"; bericht aat de inister accoord gaat met inschakeling van particuliere werkgevers bij de uitvoering van werken die in erkverschaffing worden uitgevoerd, .ventueele voorsteilen moeten via den Br specteur aan aen —inister worden inge- zonaen. boet hierbij drie overdrukken toekomen fvan het artikel over het natuurbad 'Soest ruinen zooals het voorKomt in de uitgave "-^e drek in /acantie- en .«eekeind", in voorjaar verschijnende, en deelt me- het ae le. dat zij gaarne een aantal overdruk- ken voor reclame-doeleinden beschik- en dat desgewenscht er voor ia' s een oijgedrukt kun- uiterst la^en 2 e baar stelt nog eenige nen worden kostpri j s dat het gemeentebestuur gebruik kan maken van een annonce op den achter kant van de kaart Oost-Utrecht. deelt mede1 le. aat het aoel hurer vereeni0in^ is het bevorderen van ae hygiëne van moeder! en kind in aen ruimsten zin; 2e. dat z.i.j dit aoel tracht te bereiken door het &even van moedercursussen .1 enz. en bovenal door het instandhou-j aen van consultatie-bureaux voor zuif

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 95