£^3 X BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jn zooda- stwelk in uitgaven i ziet een iten; ;emeente- ;en van c slag omstandig gsloon meonte. •lof geen naar per 2 in uJ.J g is in over l^ ij ae be- n geiae en en chloor erwegen. otaal De en bij aven ten 933 ord. op he ng 1934 e noodza ngen van gsbordje nt uer er berg. Van het bericht wordt hennis genomen en te uien aanzien genomen besluiten worden ingetrokken. nenTechnisch. ambtenaar Openbare ./erken van een en anaer kennis geven met opdracht de beslissing brengen van ue arbeiders, werkzaam in de ver kennis te w er kv er s c ha ff i ng -■ulressante te berichten, dat het riiet op den ..eg van heij College ligt zich in deze, als zijnde een privé aanöeie-| genheid, in te laten. ie stellen in namen van tien Voorzitter van het Stichtings bestuur ter afdoening. /fa- 3/0/ me voorschotten worden goedgekeurd en kunnen worden ge restitueerd. besloten wordt den Commandant uer vrijwillige brandweerj te boesterberg machtiging te 0even aan aen installateur iPas aldaar op te dragen een lichtpunt aan te brengen voor f.8en voorts het bordje afkomstig van den voorj maligen Commandant te aoen aanbrengen. Voor vergoeding van electriscnen stroom zal per jaar j f5-- worden vergoed. J r-/~ jftfS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 98