Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u 186 187 188 a.8.Visserkerk straat 16 Soest. A.V.Philips Bloei- 1 a~k) enf a or i e k kindhoven. iecnn. Amb t ena ar Openbare derken. Iverzoekt hem vergunning te verleenen tot het plaatsen van een reclamebord 00 (het aan hem toebehoorende terrein, welk oord een reclame zal "bevatten voor de .V. Salomons doester Bouwmaterialenhan- j del. Oe Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en .1 oningtoezicht en de Inspecteur van Poaitie adviseeren af wijzend op dit verzoek te beschikken. deelt mede dat door haar aan gemeente lijke en Aijksinstellingen dezelfde kor tingen worden verleend als-aan installa teurs, resp. handelaren in electrische artikelen, en dat in deze gemeente geen enaelen installateur of handelaar is, jdie een hoogere korting geniet dan ae jgemeente, zoodat van uitkeering, rabat- jverschil of provisie aan den handel, [geen sprake kan zijn. .Je liaad stelde in zijn vergadering van 31 Jan. 1934 <Te correspondentie opnieuw in handen van Burgemeester en ./ethoudera voor nader onderzoek, daar de meening heerscht, dat de plaatselijke leveran ciers nog wel eenige korting zouden kun- op de prijzen der lampen. deelt in antwoord op het schrijven van 6 Jan. j.1. mede dat de noodzake-; lijke verbeteringen aan de ambtswoning- van het hoofd der o.l. school aan de Beetzlaan ten uitgaaf vragen van T52b-- zendt terug een hem bij schrijven van' 24 Januari 1933 gezonden nota betref fende door. den huurder te betalen on derhoud, onder mededeeling, dat de huurder alleen de kosten wil betalen indien de sub 1 bedoelde verbeterin gen worden tot stand gebracht. oOcS0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 99