1 Volg num mer Afzender of voorstelle Korte inhoud 13 14 P.G. Zonneveld. Soest Hoofd van het Te lefoondistrict Amsterdam van het Staatsbedrijf der P.T.T. 15 Secretaresse Ou dercommissie der openbare U.L.G. 16 J.v.d.Hoed I J.Dillen. 'ethouder van Klooster deelt mede, dat et ir de heer Zonneveld hem dringend gevraagd 2 Jant heeft opnieuw ter sprake te brengen de jgoedir vergoeding vastgesteld voor het door petale hem verrichte overwerk en deelt mede p0st 1 dat hij geen bezwaar heeft het bedrag te brengen op rond f.40, deelt mede dat het voornemen bestaat binnenkort over te gaan tot het vanwege den Rijkstelegraaf en Telefoondienst uitvoeren van eenige werkzaamheden, n.1. het leggen van kabels in een gedeelte van de SoesterbergschestraatLaanstraat en Krommeweg, en vraagt welke bijzondere belangen daarbij in acht zijn te nemen. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Verken brengt hier omtrent advies uit bij schrijven dd. 13 December 1933» no* 794* vraagt bij de openbare U.L.O.school een bord te plaatsen, dat duidelijk de aan dacht van de inwoners trekt. vragen aan hen te verkoopen een stukje grond aan den Ringweg kadastraal bekend als G. no. 249 voor f.0,07)2 per 112. '-Beslot kabels door d acht v Beslot bord z Hierto Beslot den ra f .0,07 17 J.Oasteleijn Soesterberg. deelt mede dat een omwisseling van bord jes (rijwiel- en wandelpad) langs de Oude Tempellaan nog niet heeft plaats gehad, en verzoekt geregeld onderhoud van het wegdek dier laan. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare 'erken doet bij schrijven dd. 23 December 1933» n07?3 hieromtrent eenige mededeelingen. Adress zijn, houd 1 Colleg 18 i Techn. Ambtenaar j i Openbare Herken. zendt rapport betreffende verbetering van den toestand vóór de perceelen aan de Van ''/eedestraat vanaf hoek Lindenlaan tot winkelhuizen bij de iiiddenstandsbani Alvore den de standt bestaa der bo de ove trottc king z rij ksw nieuw Tevens een ri destra i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 9