Voig- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 202 Gemeente-ontvanger Adviseert aan T.G.van den Ham een van f.78,15 te doen uitbetalen, zijncit de vergoeding voor het innen der kwiti ties voor het ophalen van asch en vui; nis over 1935* Aldus w 203 J.loeteliefSoest verzoekt verwijdering van een boom sii:^ressa 'de aan den _oange Brinkweg, en vergunnii ndien tot het malen van een aam voor een uiiaieen-tei weg op den Lange Brinkweg ten behoeve«orden van het perceel Lerkpad H.Z. 37* caald. omtrent dit verzoek wordt advies uitgfl bracht door den Technisch Ambtenaar or last met de leiding openbare /erken at i. Bi. 25 februari 1935» no.957. 2u4 iechn. Ambtenaar Bouw- en woning toezicht 'bericht, dat L.d.v.d.Toorn niet bereiAdressai tot ruiling van den grond aan de Birz-iverglgc straat, kadastraal bekend als sectie no.1619, doch wel den grond wil ver zot J |pen tegen f.ó,-- per A2hetwelk zou:;i ik omen op een bedrag van f.ö.2 2C'5 jA.H.W.B. Toeristenj- .jbond voor ii'eder- land 2oó Comité voor Huis- Ihoudelij Kte voor- jlichting ten plat- tenlande in de prov. lütrecht. iverzoekt accoord te gaan met verpluat-ïen Afl sing van paddenstoel no.25^ naar den landhavi Hiekalooterweg. verzoekt te mogen vernemen of het nocue-t Comi lelijk is dat in deze gemeente cursus^eze gei. worden gehouden als bedoeld in zijn of culaire 2u7 jG.de Haan, Van ,'ee- ;des „raat 3Ö. verzoekt ontheffing van net bepaalde>onfoi?m de artt. 13 en 14 der bouwverordeningJaend voor den bouw van een bergplaats aciitf zijn woning, gelegen aan de Van eeae- straat Omtrent dit verzoek wordt een afwijk j advies uitgebracht door den techniscii - ambtenaar, belast met de leiding van bouw-en woningtoezichtda. 19 febr. 5-935» no.2/2. 20ö iechn.imbtenaar openbare .verken. zendt kostenberekening ingeval uitvoe>en Raad wordt gegeven aan het rapport van het1061. Staatsboschbeheer dd. 13 wee. 1934» ":i zake rooien van iepenbeplanting lan&2Ï .iiina Paulownalaan en Van Lenneplaan efl het aanbrengen eener nieuwe beplantUS langs deze wegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 101