Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 209 21 0 211 2l2 213 Korte inhoud J.Speerstrate So e st ree huAmb t e naa r en .woningtoe A.V. Geldersche Credietver. en h.y. x.'ed. middenstands-] bann. 2 .V.Ge ldersche Credi etveren V ned. Middenstands-» banK. 3e afd. tarie ±er secre verzoekt verwijdering van 00omenstaan de vóór den ingang van zijn perceel goester'bergsclie straat 107» je Technisch Ambtenaar, belast met de leiding Openbare /ernen brengt hierom trent rapport uit bij brieven dd. 'J>0 Ja- nuari 1935» n0.584 en 20 februari 1935» no.584. (rapporteert, aat door J.v.Me, mej.M.v.d. rferff en B.P.Fugers niet voldaan is aan ide dd. 31 October 1934- tot hen gerichte jaanschrijvingmet betrekicing tot de Iwoningen memstraat 1 en la, nemstraat 2 ,en2a en -ernstraat 4-6 en 8, en geeft in overweging het bepaalde, sub III van (evengemeld besluit toe te passen. iberichten de aflosbaarstelling van ae jnog niet uitgelote 4/2 obligatiën ten jlaste der h.V. My. voor üemeentecrediet te Amsterdam per 1 April 1935 en ^01 ders dezer obligatiën met recht van voor Keur kunnen inschrijven op een uitgifte van 3/ó obligatiën ten laste dezer Ly tegen den noers van 97/4 ,7. nag van inschrijving Vrijdag 193 5 je gemeente bezit 12 ooi. 4/z voor gemeentecrediet 1915 ae 1332, 1334, 1335» 1338, 1340, 1401, 1402, 1959 en 1980. Laress iep ent bedrae je sco men ha ning. 1 ..aart P x i 'Ixgy 110 s. 1215» 1346, 140'^ te- berichten de af losbaar stelling per 1 Mei 1935 van de nog niet uitgelote obliga tiën 4 Gelderland 193o en dat houders dezer obligatiën met recht van voorbeur xiunnen inschrijven op een conversielee- Ining 1935 Provincie Gelderland 3m 'gen den roers van 99 5/0 mag van inschrijving Vrijdag 1 x.aart 198b' Betreft de uitloting van een niet tot het bezit de. gemeente oehoorend effect. in behandeling nomt de vraag of overge gaan zal i-cunnen worden tot de instel ling van een steunregeling met nijns- subsidxe 0 OU".» - zicht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 103