J 35/31, Volg- num- Afzender of voorsteller 214 215 216 217 218 219 220 221 Datum mer i e c hnAiüb t e naa r lBouw- en oning- toezicht erst-Aaiawezend In genieur 2e Genie- Commandement te Amersf oort _i. J.Gasillelid van den raad dezer g eiae e nt e znaomo enhouw er li i. 4.u i s om s bestuur der Voet- dalver eeiiiging en i Atlile tienclut i" noest'1 Bewoners van den ri ca/3 eg Soest. _.L. van ely, hoofji der openbare lag er ie school a/u Seetz- laan te noest. Korte i n n o u biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de nooaige teekeningen en adviezen. deelt mede ds;t de aan de gemeente ver leende vergunning tot het graven en weg voeren van plm. 200 123 grind, uit de mi litaire terreinen te 3oesterber g (over eenkomst ad. 0 krt. 1932}noö steeds van dracht ia, en zal in verband daarmede 'gaarne vernemen of de doorzending van het verzoeKschrift aan den minister van .de fensie inzake gronddelven nog noodig wordt geacht. zendt een voorstel tot het ople&0en van een tijdelijke korting op de salarissen der gemeente-ambtenaren, de poli tie-ainb- tenaren en de gemeente-werklieden. ivraagt een stud gronasgroot ongeveer 140 of 50 roeden in huur te mogen hebben voor het poten van aardappelen. [vraagt een verlof A voor de vo^rlocali- teit en de aangebouwde zaal van het per- jceel ...ieuw straat 57* verzoekt in de gelegenheid 0estela te' I uelet gen nt Van de zoensc ken hierva Op enbs net vc j e n hs machtj tegen net g« worden tot ...ondelinge toelichting van' het vo rloupig programma ter gelegenheid van het I2,n-jarig bestaan der vereeni- g i ng net bt dag 5 verzoenen den daad maatregelen te tref fen ten aanzien van den noodtoestand aanj den nricaweg. Je Technisch .Ambtenaar belast met de lei ding van Openbare erken brengt hierom trent rapport uit oij schrijven dd. i8 pee. 1934, no.904, met welk rapport de Commissie Openbare ernen zich kan ver senigen. deelt mede dat de schoulschoonmuaAster w.ej. J.van Suijdam op 12 februari j.1. is zien; geworden en dat door hem ,;.et in-| gang van voornoemden datum ej. J.v.d. •Steeg als zoodanig is aangesteld. men Ri i'echn: santé; den \n passij orat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 107