n Au/Jij BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen uelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. «yjj 35/31, 25/27, en 35/29» ord0 besloten de aanvra gen n os. 2/3do1/1043» l/'lo42 en l/lo45 in te willigen. 7an deze mededeeling wordt kennisgenomen, en het ver- a/ zoekscnr i.£t tot grinddelven aan den minister in te trekf ken Hiervan bericht zenden aan den ïechnisch Ambtenaar van Openbare ./erken. net voorstel zal worden toegevoegd aan de raadsstunten. oen Eaad vuur te stellen Burgemeester en ethouders te t2 aJj- machtigen tot het verhuren van dergelijke stuiken grondssfO tegen den prijs van 5 cent per roede. -iet gevraagae ver lui te verleenen. lA" aJf 4i' irtvj. Het bestuur uit te noudigen tot een Bespreking op uins- p *]j. aag 5 kaart a,s. aes voorm, uur. jen Haad voor te stellen conform net advies van den 1 0$ Ïechnisch Ambtenaar da. ld ^ec. 1934» no.904, en adres santen mede re deelen, dat een afdoende verbetering vanj den weg te gelegener tijd aan worden overwogen met toe passing der aanlegbelastin^ orat goedgevonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 108