Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 202 223 224 o25' 226 227 22Ö o2p Centraal Bureau voor verificatie s-u-ravenhage van Asch holen 7 «z .3 Birectie Staats- boschbeheer li. Schui j t Jitgever Ieekblad 1 Huid aan nuis1' Soest. o.Baars te üücw- B. richel-aar lenstraat 39 Soest. Jr MrHe ems ke r k t'e .hasierdam. jzendt een rapport betreffende controle van de administratie van den dienst van j openbare .ierken dezer gemeente over net 4e kwartaal 1934. verzoeki toekenning eencr schauevergoe- Jding in verband met een hem overkomen ongeval negens den zeer slechten toe- 1 stand van de Laanstraat. zendt een xlan tot net aanbrengen van I een beplanting langs de Banningstraat. :i)e Technisch ambtenaar belast met de i leiding Openbare ierhen zendt een kos tenberekening betreffende uitvoering var, 'dit plan. verzoent zijn naam op de in art.17, eer ste lid der Drankwet bedoelde xijst te plaatsen. verzoekt Burgemeester en ethouders van het weekblad gebruik, te maken voor ae officieele gemeentelijke bekendmakingen tegen de aaarvuor vastgestelde kleine tegemoetkoming verzoent toekenning eener schadevergoe ding ten bedrage van f.44,70 wegens weg- geloopen water door een lek in ae water leidingbuis, ontslaan door v» er Jszi-amhed e ij bij ae vernieuwing der Banningstraat me technisch ambtenaar belast met de leiding Openbare erken brengt hierom trent rapport uil b.j schrijven da. 14 februari 1935, no.675, terwijl de direc tie van ae B.V. Arnhemsche ;aterleiding- üaatschappij bij schrijven van 27 Bebrui ri j.I. mededeelt dat in vermand met hel lek in ae leiding 094 H3 a f.0,05 rfc+ is gebracht. verzoekt vergunning tot verkoop en het I in voorraad heboen van petroleum, tot een maximum van 200 L. Omtrent dit ver zoek wordt rapport uitgebracht door denj commandant aer vrijwillige Brandweer, waaruit blijkt, dat verzoeker voor den opslag van petroleum, ais bedoeld, gee- ne noodig heeft. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte. ji ia'! Cl i L/ X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 109