Volg num mer Afzender of voorsteller n n o u ju 231 'b ouvi - en w oni ng hej. .C.Boeser2e Spechtstr4bis Utrecht 232 ^.V.Aeij's Asphalt- x uD1*icix ue j."iot üer dau. 233 ïechn. Ambtenaar Coenbare .erken. 234 ïechn. Ambtenaar bouw- en woning toezicht brengt rapport uit aangaande het verzoe^ van J.J.v.Schadelijk ten behoeve van P v.hoornen, om vergunning tot den bouw varj een veestal, wagenloods en schuur, op e terrein, gelegen aan de Raadhuisstraat, hoek ..erkpad en verneemt gaarne de mee ning van Burgemeester en ethouders om trent aeze bouv;aanvrage verzoekt alsnoto eene gunstige beslissing op haar verzoek om vergunning tot uit breiding van een huisje aan den Verl. Schoolvieg, sectie B.2wC3» omtrent dit verzoen v;ordt rapport uitgebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouv- en woningtoezicntdd 25 Pebr1933. deelt naar aanleiding van de door de ,gm j meen te ingezonden declaratie ad 1.36*44 ibetreffende jalsloon in verband met het afwerken der onvoltooide vegen op net hart mededat deze kosten niet voor- i haar rekening komen, daar sub I, para graaf 4 van het raadsbesluit dd. 23 hei 1934, le afd.no.2655 bepaalt dat de wal met bediening gratis te narer beschikki. zal worden gesteld voor het af walsen de; ij egen en verzoekt., vaar dit bedrag i mindering is gebracht op het haar toekc mende restant-bedrag voor de afwerking van de wegen op 't Hart, alsnog tot be taling over te gaan. Besiote e yige 0. korden van het oericnt 3e slote vies de In en deelt onder aanvoering van motieven med' dat de op de bij schrijven van 16 Jan. j.1. aan hen teruggezonden nota voor Jac. v.Herwaarden voorkomende kosten au f.ó,42 wegens reparatie van een closet enz. in de woning van het no.fd der o.~ school i.d. -erkebuurt z.i. in tegenstel ling tot de bij voornoemd sciirijven van Burgemeester en ethouders ^enuldiede c vattinöve 1 voor rekening van de 0emet.. te behooren te komen. deelt mede, dat P./.Buin Jr. wonende Spoorstraat 34 ontheffing behoeft van I het bepaalde in artikel o der bouwveror dening, voor den bouw van een dubbel woonhuis aan den Braamweg, sectie B I670, en adviseert de noudige ontheffin tc verleenen onder de door hem vourge- 1 stelde voorwaarden. ot de Jc, gcvr van sto fonds e te van x GCXxii "xiiiö üfcilcLcti. Ge Z X Ol'l L/ „c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 113