Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 2 jo 239 24C 241 242 243 244 24b' He iiiia n Centraal verifiu >- ticturcau Jcrt Haag J.van Ruay, joes- terbergscnesprloöl JPransen Jrte L—G 0X*'GL a<Dl .leder land acne bier;- teeltcentrale. .aatscnappeli j n Hulpbetoon .i.lgcn.Hed. /routen 7redebond 'afd x.. a-iai, veren. van Leu, Korte inhoud zendt een rapport betreffende controle hraa de administratie van de ïoningstich- Icing "Ons belang" te luersfoort over he 12 e Halfjaar 1934. verzoent vergunning tot verzoop van qho- colaaeKoenen, ijsco's, prentoriefin&r- leen, enz. in een te bauwen niosK, te plaatsen op perceel, secue n.ió39> be liegen aan ue 3oesterbergscnestraat noen ide beaufort laan. Ontrent dit verzoen wordt rapport uitge bracht duor den inspecteur van politie en afwijzend geadviseerd. vraagt in huur en strook grond, groot Iplia. 5° roeden aan den Ho Ion ie -eg voor net verbouwen van aardappelen. deelt mede, dat zijn cliënt thans berei is een oerrein aan de v.—-ijnuenlaan groot olm. 1200 j.ó2 on Kadastraal benend ials sectie H.no.lÖöl ged. te Koopen voo; jf.2000,-- en verzoent nog deze ween te villen antwoorden of met dit aanbod ge noegen wordt genomen •deelt in antwoord op net schrijven van b en dd. b febr. 193b niede dat door haar geen planten in concurrentie met dén vrijen handel Kunnen .orden xangepo iden zendt jaarverslag 1934. Verzoekt vrijstelling belasting publie- vermanelijkheden voor een op lo maart a.s. te houden propaganda-avond. •vragen in huur een stuk grond gelegen :tusschen Laanstraat„«bekoenveg en Leeu- ;eriKweg voox* xic c verbouwen van aardap pelen tegen f.C,CJ? per roede, terwijl zij zich verbinden bij eventueelen ver- noop geen schaaevergoeuing te zullen vr o en. halen Toorts f zhi eenerz. reur v< e fAa sant gi pcrsom n ue,- nuren -an c e je verj nering Tan de en and* bare e Let vei 'P gror ;orat i eslofc en pri ier zen scr. i oUcSt w S -L 0 G urnstif A O 6 iL A. -L C q t f C j a o S10 u die x ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 119