Volg- num- Afzender of voorsteller i mer ld 19 20 21 1.mulder e.a. raadsleden Soest Vereeniging "de AerkeBuurt" Soest mej .H. J.i.Orth, Soest je Voorzitter 22 matschappelijk Hulpbetoon te Soest. 23 jlnspecteur der Di-j jrecte belastingen jte Baarn. j stellen aan het College ecn drietal vra gen naar aanleiding van de uitvoering van Bestek no.4 dienstjaar 1934 aanleg Banningstraat verzoekt vrijstelling van Belasting 02 publieke vermakelijkheden tween kerk- concert ten Bate van een wijklokaal. verzoekt vrijstelling van vermaitelijk- heidsBelasting voor een tooneeluitvoe- ring ten Bate der missie's op 13 en 14 Ijanuari a.s. stelt voor het Besluit van 11 December I1934, le afd. Ho. 17/89 tot verleening van ontheffing van het Bepaalde in art. iB der Bouwverordening voor den bouw van leen woonnuis op een terrein gelegen aan den IToorderweg in te trekken en opnieuw jte Besluiten de ontheffing te verleenen onder voorwaarde van grondafstand ter lengte van '75 hreedte van 4.50 M. totaal plm. 337,50 M2 een en an der om den x,0order?;eg op eene BrecUte van 14 M. te kunnen brengen. verzoekt het toegestane creaiet met nog f.l5ü0,-- te willen verhoogen, aangezien over 1^34 nog enkele verplicnte uitgaven moeten worden voldaan. deelt mede dat in verhand met par.20 (6) van de kin.Resolutie ad. 11 Aug. 193^, no.67, de raming voor het Boekingstijd vak 1935/'36 van de door dese gemeente te heffen opcenten op de Hoofdsom van de personetle Belasting niet in geschie; ;den aangezien door den raad op 28 Decem ber 1934 geen Besluit is genomen tot vaststelling van het aantal opcenten. Het w 0 01 Antv 1. 0 r. c 2. v C xi e "V De v Conx De i in r. VOGÏ Aan aie henn J Hl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 11