uA>.xt>1 J Y" V Ji 1 y j8xo 7 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen in&stich- ci ver he x va.ii oho- r i ef naar k, te b3y. rt uitge- politie troot eg voor ns oereic liaan ,1 benend >open voo. weei£ te uibod ge ven van dat do.or i e me t. 1 aangebo ernstig te w uk o e 1 o xi e regelen zijn nalen /ourts net rapport t net stuur j.sr jzen op aai groeten nuun verantwoorden en mede t< anue rm.ax ent er stand met ver- de^ len elxe maat ol -uiaen e t r oi x en oxi uex a c n t e r x u...uiio. xn iiuurver laging ie slot en wordt op net veixuci ax .ïijzena oe Dc aciiixxen eenerzijas op ^rona van de motivering door den j.nspec- teur van ..-olxtie ge6evcu, anderzijds op ^.rond aer ovcr.,e gin^ dat net verleenen van vergunningen als door acnes- isant gevraagd zooveel mogelijk beperkt moet olijven aan j personen u i e e r j.l.1 o o s en arüiiasxxz x j 11OiuS oa nui^ neuen die zien bij verzoex.ei' nxet voordoen. in beginsel v.ordc oeszoceii a- nuren en te machtigen met he i3.ii te vangen. LresSwnio aen .jX'Oua xe vei'- j oewerken van nee bouwland je ver Koopprijs ad i'x aering gehandhaafd. per me oer worut tour ae ver ga-j \v V 3<PH. /an de mededeeXing norit icennisgenomen en oesioten een \P~oJ\S O-^re erJsen. 't.'LH'Mj. publiexn 1. gelegen i en Leeu- terwij 1 elen ver sullen vr iet verslag den ta_a an te bieren. p grond van net cultureel belang aan de lezing vtrbonaeL, ordt net verzocK om vrijstelling ingewilligd. 3esloten' wordt den H ad voor te stellen den &rond voor en prijs van 5 cent Per 14 A2 (roede) te verhuren, zon- er schadevergoeding aan veldvruchten bij verzoop van LA als ten grond door de gemeente. -V anti'Oic A tL3. ij xlQ 6 i£ S X O C c. 11 O r i X (J11 C 1, 2 O lOOX Ui i 0 XïiCL xpli aiii Cl0 X <xiói .A. O Oi.jj.jxX C b i Lj - 2 X i X Cc 0 X* 1x10(10 U tl dcCLJ«L01i bC01i _L 0 CliillS CU - xi*i O O U ilo-C dT v/'O Cli" W 3, 3.0. X* (X 3 jj h o 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 120