Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 249 250 251 2^2 253 254 Inspecteur van Po litie L. v.d.Toorn, Vah Gldenbarneveldstr u2ns Aj~~ s oerdam - g c nn Am 0 c e nar openbare erken Soest. mirecaeur-deneruai van de Volksgezond - neid se men Zaag. Voetbal en Athle-1 tieKver. 'Soester- berg p/a J.Brou wer Secretaris, Banningstr.2- 3oeS' terberg jirectie 4"c:.ats- boschbehe er ndviseert aan H.ï.nieveen van JijKum in gevolge ars.4 der ^ondagsiet toesteia- naihg te verleenen om in ae localiteiten, waarvoor zijn vergunning esc art.1 der IBioscoopwet van Kracht is, bioseoopvoor- stellingen op gonda^, te geven tusschen |3 en 5 en tusschen 0 en 12 uur des na- biedt thans het aan hem toebehoorende terrein gelegen aan de Birkstraat hoek /ondellaan (sectie G.no.1619) te koop Stegen den uitersten prijs van f.4,-- per A.2. Sdeelt mede dat aan de if.V. Aannemers- en| egenb0uvjbedrijf a.C.Zanen te Haarlem, Kan ..orden uitbetaald de carsto en twee-I I de is er mijn der aapn.emi ng ssom betref lende 'het manen van een cement-beton rijwiel pad enz. langs de Soesterbergschestraat {vanaf de .aiKenlaan te Soest tor de spoor weg overgang te Soestduinen ad f11ólo-| vermerderd me t e en' dedrag ad f44o77 I negens meerdemern, totaal f. 12«0J?Ü ,77* deelt mede dat hem uit 'der RA.Bouv;verecnigin, ae jaarstuinen ;r R...nouwvere miigmg -'St.Joseplr' al hier over 1933 gebleaen dat de huur- acnterstand bij ueze vereeniging in ge meld jaar is vermeerderd met f.597>60 en opgeloopen tot f.2.541»70 en verzoekt te bevorderen dat deze achterstand spoe-i dig wordt ingehaald. deelt mede dat het bestuur de indoortrai ning" stopgezet heeft «n daardoor niet meer over het gymnastieklokaal te 3oes- terberg behoeft te beschiKnen. Het be stuur hoopt in de Komende wintermaanden ederom over een avond te mogen beschik ken en vraagt dan de welwillende mede- werKinto van net gemeentebestuur. zendt een plan tot het aanbrengen van e en beplanting lan^s ae oanning straat, ae technisch ambtenaar belast met de le {ding Openbare erKen zendt em Kostenbe rekening betreffende uitvoering van dit plan. Je Commissie Openbare erKen advi- jsetrt voorioopig niet tot beplanting ;over te gaan. idil Ct bi O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 125