Volg- num Afzender of voorsteller Korte Datum mer 2 56 257 2 5'b 26^ Pensioenraad ie s-Graveahage inspecteur P.T.T. li trecht je Voorzitter. De Voorzie oer* ie chnmaD t enaar openbare .erken A. xio 1 nOi.ii s c e Ams teraam1 a n - tiersgrucht 34 üentraal verifica tiebureau jen jzenat Iingevolge art.36,2^ 19S2, verschuldigde jachterstailige bijd 1925 t/u 1931 sa ve na dagteenening van sciiuldigde rente ad schrijven op postre Algemeen Burgerlijk n ae auor de t,-. lid der Pensioenwet rente betreffende de ragen over de jaren rzoe.ob binn^n 6 wenen hun scnrijven de ver- f.1411,95 over te kening 74500 van- het Pensioenf onds peslot lihet in ..et ve vraagt of B. en zich kunnen vereeni- bcn met een sluiting van het postkantoor voor Z ondc aen gen tele0raaf en telefoondienst op en feestdagen v^.. 13-14 uur. stelt voor ae rente, te berekenen over de door het wegenfonds bij de gemeente ingevolge raadsocsiuit van 17 December I93I belegde gelden, over het jaar 1934 V-.st te stellen op 3 adviseert, den aio. 3 e n 0 2 e raaa overeenkomstig de alinea der verordening regelende net beheer van het gemeente lijn gasbedrijf te Soest, len over net jaar 1934 de voor te stel- rentepercenta- ges wegens opnamen en stortingen door het gemeentelijk gasbedrijf in rekening- courant bij den gemeente-ontvanger te be palen op 2 voor debet-saldi en 1 "L voor credit-saldi en net rentepercentage voor door een vaste bepalen 0 de gemeente verstrekt niet uie leening verkregen kapitaal te deelt iiieae aat aan aen thans ae werkzaamheden dienst zijn opgedragen heer van neijst in den buiten en verzoent in je sloti I he t ka. .gen ni dat de aan spa verbin- .Tordt i ordt 1 .t.an oei gen. verband daarmede aan riem met ingang van 1 Januari '35 4 e voor de Boer geraamde rijvnieltoelage uit te keeren. verzoent vergunning ingevolge de hinder-1 .et tot de oprichting eentr ..ss...eiteriv op het perceel, kadastraal bekend gemeei te Soest, in sectie .s.194ngelegen aan aen ü-roote llelmweg. Omtrent dit verzoek wordt advies uitgebracht auor aen Com mandant aer Vrijwillige Brandweer en de.. 1 t e cnni s 0h aiib t ena aro e le. s t me c de lei ding van Bouw- en oningtoezicht doet toekomen de jaarstukken l93_> van het gemeentelijk grondbedrijf. ie sloté jaren 1 bijlage fe ja&i Ivies ir teneina raad vc k,o -l OO'cS 0 ki /o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 127