Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 263 Technisch ambte naar bouw- en woningtoezicht 264 W.Nagtegaal belasting-consu lente Soest 265 7-3-1935 no.20. 11-3-1935 no.3753 Technisch ambte naar Openbare Werken 266 Technisch ambte naar Openbare Werken 267 Groeneweg Soest 12-1-1935 no3600 deelt mede, dat D.Waal,Koninginnelaan 22 ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 14 der Bouwverordening, voor den bouw van een steenen schuur, groot 5 x 6 M. op een terrein,gelegen aan de Koninginnelaan, sectie H.4887 en adviseert de noodige ontheffing te verleenen, onder de door hem voorge stelde voorwaarde. deelt mede dat de Minister van Finan ciën voor de berekening van de omzet belasting op geleverd gas, voor het jaar 1934> alsnog een meer tegemoet komende regeling heeft getroffen alsmede teruggekomen is op zijn standpunt dat distributiebedrijven moeten worden be schouwd als fabrikanten in den zin der omzetbelastingwet 1933stbl546 en maakt ten aanzien hiervan eenige op merkingen verzoekt een beslissing van B. en W. omtrent aanbesteding van bijzondere werken Be g< Het nisc] tren" van gasbi 8-3-1935 no342 zendt ontwerp-voorwaarden voor het houder eener openbare aanbesteding voor de le vering van benzine in 1935* - 20-2-1935 no3883 i Den G volge j het als c deele hoofc Het c ling I bij f De or met c gele2 ten c Soest verzoekt verplaatsing van een boom, thans staande vóór den ingang van het perceel van Beuningenlaan 6. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van den Dienst Openbare Werken adviseert bedoelde boom te verplaatsen indien door belanghebbende een bedrag van 5,= in de gemeentekas zal zijn gestort Confi word'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 135