Haft. pvJj- Afdeeling Aanmerkingen en No. melaan >epaalüe •ng, ichuur ;elegen [.4887 'ing te >orge- Finan- omzet- het imoet- m alsmede mt dat :den be zin der en ;e op- De gevraagde ontheffing wordt verleend, Het schrijven wordt in handen gesteld van den Tech nisch ambtenaar bij het bedrijf met verzoek hierom trent te berichten en hem te machtigen in bijzijn van den heer Nagtegaal zich met den Directeur van het gasbedrijf te Amersfoort te verstaan. en W. dere het houder r de le- Den Technisch ambtenaar overeenkomstig het hierna volgende advies van den secretaris te berichten: het bestek zooveel mogelijk in onderdeelen splitsen, als onderhoud gebouwen, wegen-aanleg enz.De onder deelen voorts aan te duiden, door verwijzing naar hoofdstuk en volgnummer der begrooting. Het ontwerp-bestek opstellen in overleg met de afdee- I ling Financiën en het geheele ontwerp na gereedkoming bij het college ter goedkeuring inzenden. De ontwerp-voorwaarden worden gewijzigd vastgesteld met dien verstande dat inplaats van "handelsprijzen" gelezen wordt "handelsdagprijzen".Voorts wordt beslo ten de inschrijving alleen open te stellen voor Soester ingezetenen. V ioom, an het iet de Werken ilaatsen bedrag zijn Conform voorstel Technisch ambtenaar Openbare Werken wordt het verzoek ingewilligd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 136