Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte o u 268 2 69 270 Minister van Eco- 12-3-1935 noraische Zaken no.1827. J.Baars Soesterberg. 1-2-1935 no.3864 N.V.Geldersche Credietvereeni- ging. Soest no. 795. geeft in overweging eenige wijzigingen aan te brengen in het raadsbesluit dd. 27 febr.'35 ter uitvoering van art.9 der Winkelsluitingswet. |'t verzoekt toekenning eener schadever goeding ten bedra® van 44,70 wegens weggeloopen water door een lek in de waterleidingbuis, ontstaan door werk zaamheden bij de vernieuwing der Ban- ningstraat De Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare Werken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. februari 1935,no.675, terwijl de Directie van de N.V.Arnhemsche Water leiding-Maatschappij bij schrijven van 27 februari j.1.mededeelt dat in ver band met het lek in de leiding 894 M3 a 0,05 in rekening is gebracht. berichten de aflosbaarstelling per 16 April 1955 van de nog uitstaande niet uitgelote obligatiën der 4leening 1926 der gemeente s-Gravenhage en dat houders dezer obligatiën met recht van voorkeur kunnen inschrijven op een uitgifte van 3"i^ obligatieleening 1935 tot den koers van 98? Den de i Een te v ning Van in t 271 272 Jan fransen Jr. 13-3-1935 bericht dat zijn cliënt de heer W.E.A. no.3852 van hierop wenscht aan te koopen het aan de van Lijndenlaan gelegen terrein groot 1200 M2 en kad.bekend als sec tie D no.1861 tegen 2,= per M2. Voetbalvereeniging 12—3~1935 verzoekt beschikbaarstelling van een en Athletiekclub no.3915 medaille voor een voetbalwedstrijd Aan Een 273 'Soest N.VGeldersche Credietvereeni- ging. Soest ter gelegenheid van haar 12i jarig bestaan. 8-3-1935 berichten de_uitloting van 300^,= Besl< obligatiën 4:è% gemeente Zeist 1913,de j schr: nummers 277,285 en 682 per 1 April 19) venlu behoorende tot het effectenbezit der gemeente. i n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 137