I! Afzende of voorstelle Datum num mer 274 275 276 277 P.D.Bruinsma 14-5-1955 den Blieklaan 25 no.1/1042 Soest Technisch Ambte naar Openbare Werken. 5-5-1955 no.5899 Afdeeling Financiën. no2711 Technisch ambte naar bouw- en woningtoezicht 24-1-1955 no2657 278 iVoorzitter verzoekt vergunning tot het mogen ge bruiken van cementsteen, instede van kalkzandsteen t/b der te bouwen 5 dub bele woningen a.d.Schoolstraatwaarvot vergunning is verleend bij besluit van 1 Maart j .1» zendt een plan tot vergrooting van de brandweerkazerne te Soesterberg. De commissie 0.W.adviseert het plan eenigszins te wijzigen. De Technisch ambtenaar O.'W. zendt vervolgens een ge wijzigd plan. deelt mede dat bij verificatie der pensioensgrondslagen van het gemeente- personeel over de jaren 1922 tot en met 1951 is gebleken dat deze in over eenstemming zijn met de van den Pensi oenraad ontvangen opgave. Echter blijkt noch uit de secretarie-registers,noch uit de kas- en grootboeken van den ge meente-ontvanger en het rekening-cou rantboek met de bedrijven, dat op 25 1928 door de gemeente Soest zou zijn betaald een bedrag van 118,06,ver meld in de van den Pensioenraad ont vangen opgave der gedane betalingen. bericht, dat door Dijkstra wel de erf- afscheiding aan den Korte Hartweg is verplaatst, doch niet op de lijn door den Baad bepaald.Hoewel nog met Dijk stra om een andere reden verrekening zal moeten plaats vinden en daardoor Dijkstra tot zijn verplichting zou zijn te dwingen,lijkt het niet conform het raadsbesluit indien thans reeds tot terugbetaling van de waarborgsom wordt overgegaan. Beslol het ac woning si stelt aan de orde de beèlissing op de ingekomen adviezen met betrekking tot de keuze van objecten voor de werkver schaffing als: 1e.het maken van een plantsoen met vijver aan de Batenburglaan. 2e.het ontginnen van heide gelegen tusschen de grens der gemeente Zeist en het landgoed Pijnenburg. 5e.het maken van lanen en voetpaden op het Hoogt der Soesterberg. De vc zulle voorg Aan d doen besch

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 139