I Afzender of voorstelle Korte Datum num mer 24 25 26 Gedeputeerde Sta ten aezer provin cie. je Voorzitter. van Breukelen aannemer üOcSt. jzenden ten exemplaar van net gaeugekeur- de raadsbesluit van 5 December 1934, 4e ai'd. no. 21/369, inzaxe subsidie er ing van het bewaarschool onderwijs der iingen- daalschool. De aandacht wordt er op gevestigd dat door deze goedkeuring niets wordt be slist omtrent de beoordeeling van de subsidie van het bijzonder bewaarschool- onderwijs over 1935 en volgende jaren. Voorts wordt in overweging gegeven aan net betroxxen bewaarschoolbestuur uit- druxxelijX mede te deelen, dat hier slechts sprake is van subsidieering over 1934 en dat niet vaststaat of- en even tueel hoeveel - verder aan subsidie zal worden verstrext, aangezien deze zaan bij het College van Gedeputeerde Staten nog nader in overweging is. stelt na gepleegd overleg met den ge meente-ontvanger voor den heer j.A. Heijster in den rang van adjunct-com mies over te plaatsen van het xantoor van den gemeente-ontvanger naar de 4e afdeeling ter gemeentesecretarie en wel met ingang van 14 Januari a.s. xomt op uitnooaiging in de vergadering ter besprexing van de mogelijkheid tot wijziging van het plan van bebouwing van een van de gemeente gexocht terrein aan de Schrixslaan. Je Voorzitter deelt mede dat het lid dei Welstandscommissie J.A-de Bruijn heelt gerapporteerd dat het mogelijk is het terrein te bebouwen met drie dubbele we ningen in plaats van zes woningen onder één xap. Sprexer vraagt of hij hiertoe bereid is. Je heer van Breuxelen deelt daarop mede] dat het gewijzigde bouwplan voor hem schade toebrengt. Hoeveel die schade bedraagt is hem op het oogenblix nog niet bexend, doch hij is genegen hier over bij het College e.en opgave in te zenden. 27 ïechn. Ambtenaar Bouw- en ..oning- toezicht biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunningvergezeld van de noodige teexeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 13