«U m Wcds, ,/UXil n ge- van 5 dub- waarvcx .it van ^an de )lan ïisch ;en ge ler neente- t en i over- Pensi- r blijkt 3,noch ien ge- g-cou- op 25 Je zijn ,ver- ont- igen. Ie erf- 3g is a door Dijk- ening rdoor zou conform eeds rgsom op de ng tot erkver- met jgen ite ïburg. :aden op BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Besloten wordt P.D.Bruinsma voornoemdovereenkomstig cJl- het advies van den Technisch-ambtenaar bij bouw- en A 'woningtoezicht, aan te schrijven en op zijn verzoek wijzend te beschikken. De Raad het benoodigde crediet aan te vragen voor de A, uitvoering van dit plan. 1 Besloten wordt het resultaat van de verificatie ter kennis te brengen van den Pensioenraad. t Besloten wordt den Technisch-ambtenaar O.vY.op te dra gen de hekwerken langs den verkochten grond voor re kening van de gemeente te verplaatsen op de grens lijnen van de onderscheidene perceelenzooals door den landmeter blijkens teekening is opgemeten.Voorts wordt besloten aan Dijkstra mede te deelen, dat uit de metingen door door den landmeter is gebleken, dat hij nog aan de gemeente 21 M2 meer heeft gekocht dan in de akte is verrekend met gevolg dat hij nog 21 x 1,75 of 36,75 krachtens overeenkomst moet bij be talen aan de gemeente. Aangezien de gemeente nog een waarborgsom bezit van 50,=, zal hem het verschil 1^>25 worden uitbetaald zoodra het hekwerk door de gemeente op de juiste grensscheiding is geplaatst. De voorgestelde werkobjecten worden goedgekeurd en zullen ter bekoming van subsidie den Minister worden i voorgedragen Aan den Raad zal worden voorgesteld de objecten te doen uitvoeren en verzocht werden de noodige credieteh beschikbaar te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 140