II Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud ï8ö- Ter vergadering zijn medé aanwezig de heeren Ir.Groote, Direc teur van OpenbareWerken te Hilversum, en Ir. C.Krijn, Hoofdinge- - nieur van den Provincialen Waterstaat in Hoordholland, die een rap- port Hebben uitgebracht omtrent den aanleg der Banningstraat en de Heeren Zanen en de Leeuw,vertegenwoordigers der H.V. Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Ï.C.Zanen te Haarlem, aanneemster van de ver nieuwing der Banningstraat. De Voorzitter deelt ^ïeae dat deze vergadering wordt gehouden ten verzoeke van den heer Zanen en geeft dezen het woord. De heer Zanen zegt dat hij een onderhoud heeft aangevraagd ten einde te komen tot een minnelijke schikking omtrent de oplevering, en. eindafrekening van de Banningstraat. Het is hem gebleken, dat er een klein misverstand is tusschen de heeren, die het ra.pport hebben uitgebracht en tusschen hem. Spreker, die kennis genomen heeft van dit~rapport door middel van een krantenverslag, zegt dat hij omtrent één punt verontrust is. Volgens dit verslag zou de .ourgemeester ge zegd" hebben dat alsnog den Rhad nadere voorstellen zullen worden ge daan. Spreker vraègt in verband hiermede o4 het noodig is, dat deze aangelegenheid opnieuw in den Raad komt inciien een compromis tot stand komt. I De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders met voorstel len bij den Raad Roeten kome^i ten aanzien van de financieele conse quenties. Spreker zegt dat dé gang van zaken hem zeer heeft bedroefd, en dat hij dacht dat de firma Zanen dit werk naar behooren zou uit voeren, en dat geèn stronken onder het wegdek zouden olijven zitten. De heer Zanen deelt mede; dat hij den betrokken uitvoerder direct heeft ontslagen toen hem een, en ander bekend werd, en dat hij bereid is te voldoen aanihetgeen door de deskundigen verlangd wordt. De Voorzitterimerkt op dfct zulks niet bleek uit het schrijven van de firma Zahen dd. 4 llaaft j .1. De heer Zanen zegt dat hfler sprake is van een misverstand met den heer Krijn, mét wien hij1 telefonisch heeft gesproken, spreker is bereid de noodige verbeteringen aan te brengen in den ondernouds- fcermijn. In zijn schrijven van 4 Maart j. 1. heeft hij enkeledatums moeten noemen, omkat hem gebleken is dat de gemeente Soest ^ïet steeds hare belofjten is nagekomen ook niet ten aanzien van de beta ling van de eerste twee reeds in December vervallen termijnen van het rijwielpad. j Wethouder van; Klooster geeft toe dat in deze uitbetaling om n- begrijpelijke redenen vertraging is ontstaan. Opdracht tot uitbeta ling is inmiddels, door Burgemeester en ./ethouders gegeven. De heer Krijn! wil even opmerken dat hij na gepleegd overleg met den Wethouder in contact is gekomen met den heer Zanen. De heer Zaneaj zegt dat zijn briefje wat verkeerd opgesteld was, en dat het verkeerd begrepen is. Het was voor hem logisch, dat 111 den onderhoudstermijn de verbeteringen aangebracht zouden worden. De heer Krijn merkt den heer Zanen op, dat afgesproken was dat laatst«genoemde zbu schrijven dat de verbeteringen in den onder- houdstermijn aangebracht zouden worden. x De heer Grootje zegt dat de Commissie Openbare Werken in de gege ven. omstandigheden thans den opleveringstermijn niet wil afgeven, doch een voorschot wil verstrekken. „„mpn De heer Zanen zegt dat men hem dan ls jaar onderhoud zou <ril geven. Dit kan he}n ten opzichte van den weg niet schelen, doch wel ten aanzien van dé voegvullijng.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 145