BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. De heer G-roote, die zich het standpunt van den heer Zanen ken indenken, zegt dat het hem enschelijk voorkomt thans een voor schot op den tweeden termijn uit te keeren. Het onderhoud gaat lan in na de oplevering, zoodat de eindoplevering kan plaats nebben in. Februari 1936. De termijn van eindoplevering behoeft niet verlengd te worden. De heer Zanen kan hiermede ace oord gaan. Alleen indien de kwestie opnieuw in den Raad behandeld wordt, voelt Spreker er niet veel voor. De heer Krij^n zegt dat deze aangelegenheid volgens het be stek door Burgemeester en Wethouders geregeld moet worden; de Raad kan alleen interpelleeren. Na eenige discussie wordt hierna overeengekomen dat de eind- oplevering van het werèv zal geschieden op 1 Haart 1936. De evenr tueel voor dejin tijd geconstateerde gebreken zullen voor dien datum worden, hersteld, tenzij de weersgesteldheid zulks onmoge lijk maakt, in welk geval deze herstellingen zullen geschieden zoodra de weersgesteld heid daartoe gunstig is. In het laatste geval wordt de datum van eindoplevering uitgesteld tot op den dag, waarop de ioExtei herstellingen zijn verricht.De 10 zal daarna worden uitbetaald. De heer Zanen zegt voorts tan aanzien v n de afrekening van meer en minder werk, dat hij het niet prettig vindt dat de ge meente terugkrabbelt op de door hem geteekende afrekeningssta- ten. De. heer de Leeuw wijst op de schade, welke de firma Zanen heeft gehad wegens oponthoud doordat het electriciteitspet niet tijdig veranderd was. Spreker zegt dat er overeenstemming was en wel door quitte te rekenen met het meer enminder werk, be halve voor de afzonderlijk gegeven opdracht inzake uitbreiding van het bestek. Bij deze bespreking blijkt dat onder het meerwerk, bedoeld in den brief van de firma Zanen ad. 4 Maart j.1. moet wprden verstaan de extra wékzaamheden, welke haar werden opgedragen tegen betaling van f 20)00,- ter uitvoering van door Gedeputeer de dtaten uitgesproken ^emschen, van welk laatste bedrag de fir ma Zanen aan de gemeente weer verschuldigd is een bedrag van f 100,- voor het door de gemeente betrokken water van dp Water leiding-Maatschappij, welk water benoodigd was voor de aanplem ping der slooten. De heer Krijn zegt dat de situatie eigenlijk aldus ie: De gemeente heeft te vorderen een bedrag van plm. f 800,- aan min der werk, terwijl de gemeente de aanneemster lastig zou kunnen vallen door het toepassen eener korting omdat zij den zwarten grond niet heeft verwijderd. De aannemer heeft daarentegen recht op een schadevergoeding wegens stilstand in het werk,ont staan door het niet tijdig veranderen van. het electrici tei tsne t, en op bijbetaling, wegens hetj verwer ken van meer zand in een gedempte sloot. Het komt hem wpnsche- lijk voor dat overeengekomen wordt dat geen verrekening, van meer en minder werk plaats heeft. De heer de Leeuw wijst er nog op dat niet alleen meep zand in de gedempte sloot is verwerkt, doch ook op het.daarlangs lig gende wegprofiel, waardoor de weg 10 duim hooger is xom liggen dan volgens de teekening was aangegeven. en te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 146