num- Afzender of voorsteller Datu mer m Korte inhoud Wethouder var) Klooster vraagt nog aan Ir. Krijn of de aanneem- ster werkelijk zooveel voordéelen. genoten kan hebben van de omstan digheid dat de zwarte aarde niet is verwijderd. Spreker stelt deze vraag omdat hij van de zijde van de raadsleden hieromtrent opaerkin- gen krijgt. De heer Krijn deelt mede dat dit niet te berekenen is. De hoe veelheid is niet bekend en bezwaarlijk te schatten, doch in elk ge val zou dit slechts een kwestie kunnen zijn van eenige honderden guldens en niet van eenige duizenden, zooals wellicht door sonigen vermoed wordt. Tenslotte wérdt nog overeengekomen dat de gemeente een bedrag van f 32000,- aande aanneemster zal uitbetalen uiterlijk binnen 30 dagen na heden als voorscljot op den tweeden termijn van het bei- stek. Voorts zal cioor haar wprden vernieuwd het gedeelte betonweg, waaronder de boomstronken zijn aangetroffen, terwijl de stronken, voorzoover nog aanwezig, door haar ziglljin worden verwijderd; daar na zal het zand laagsgewijs over aegeheeTe5'worden aangeslempt, en het geheelè vak worden bestraat om het, nadat het naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders genoeg zal zijn ingeklonken, opnieuw van een betondek volgens bestek, ifee voorzien. Ten behoeve van dit straafewek zal de gemeente de(klinkers leenen. Nadat de tijdelijke bestrating weder door bet.onvérhaótdeing is vervangen, zal de eindaf rekening van den tweeden terniiijn plaats hebben. Verrekening van meer en minder werk zal niet plaaijs ^.etoben. Sen en ander zal,door(de firma Zanen bevestigd worden. De vergadering wordt hierna gesloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 147